Empresas_instaladoras_e_mantemento

ct.galega
Resultado de imagen de baseges

Aplicación informática (ERP, CRM) desenvolvida baixo as últimas tecnoloxías de Windows especificamente para as empresas de instalación, permitindo un control total nos procesos da compañía: Orzamentos sobre custo ou PVP, control de medidas, seguimento de traballos e desvíos sobre orzamentos, certificacións a porcentaxe e por cargos, control de traballos de operarios, xestión de avisos de reparacións, inventario, xestión de subministracións, xestión financeira, contabilidade ...
 
Ficheiros de artículos e unidades de obra orientadas á instalación
 
 • Xestión de tempos estándares de instalación baixo tres condicións de dificultade.
 • Actualización de prezos por bases externas (Datapac, Adibank...) e conexión coas principais bases de datos de construcción.
 • Xestión de stock normal, especial, reservado, libre e previsible.
 • Control de lotes, números de serie, garantías, caducidades e ubicacións.
 • Sistema multicódigo, xestión e edición de códigos de barras, asociación de códigos de proveedor, de fabricante.
 • Xestión de tasas Ecopila y Ecoraee e cálculos automáticos de éstas nos documentos do programa.
 • Xestión de artículos compuestos ou kits.
 
Compras

 • Xenera pedidos en función da selección automática da mellor oferta.
 • Pedidos a proveedores con posibilidade de doble codificación (a propia e a do proveedor), control de precios, ofertas, lotes de compra e pedidos mínimos.
 • Albaráns de compra, con entrada en almacén ou levando material directamente á obra.
 • Seguimientos e desviacións respecto a pedidos.
 • Recepción de facturas de suministros e gastos.
 • Con un simple clic compróbase a veracidade da factura, contabilízase, xestiona a tesorería e os impostos.
 • Pagarés e talóns, pago electrónico según Norma 34 e Confirming. Contabilización de pagos.
 
Ventas
 • Impresionante herramienta para la creación de orzamentos, recálculo, control e seguimiento dos mesmos.
 • Rexistro de avisos de reparación e partes de traballo, 
 • Formatos de impresión totalmente personalizables incluso polo usuario.
 • Xestión de precios y descuentos por obras/clientes.
 • Impresión de todo tipo de documentos e envío por e-mail.
 • O apartado de ventas permite realizar todo tipo de documentos: albaranes, facturas directas e diferidas, partes internos, certificacións de obra, cuotas periódicas dos mantementos, devolucións, garantías...
 • Control de riscos e seguro de cobro.
 • Control de todo tipo de cobros e remesas según tódalas normas de la Asociación Española de Banca.
 • Pagos por compensación.
 • Xestión de comisións e incentivos.
 • Traspaso entre almacéns e inventarios.
 • Xestión de e-facturas.
 
Control absoluto sobre os traballos e o persoal
 • Control de prezos e costes por tipo de horas, dietas e kilometraxes, podendo personalizalos para determinadas obras e/ou clientes.
 • Ao introducir las horas, distinción entre horas realizadas no facturables (baixo presupuesto) e facturables.
 • Completas estadísticas de control de presencia e traballos realizados.
 • Comparativas entre tempo real empregado e tempo estándar teórico.
 • Control de vencemento de contratos, vacacións, seguimento de baixas e continxencias laboraiss, control de anticipos...
 • Control de ferramentas en poder dos empregados, incluso das que temporalmente pasan de uns a outros.
 • Control de riscos e seguro de cobro.

 
Control sobre as obras
 • De cada obra levamos unha completa ficha que nos permite controlar en todo momento o grado de execución, a rentabilidade, as desviacións respecto ao presupostado, as desviacións sobre o calendario previsto, etc.
 • Ademáis garda os ficheiros generados por outros programas relacionados coa obra, fotos, esquemas, planos...
 • Igualmente permite controlar aa rendabilidade dos contratos de mantemento.
 
Estadísticas e informes
 • A aplicación conta con completas estadísticas e gráficas; además ten un potente módulo que permite diseñar íntegramente as súas propias estadísticas, informes yedocumentos.
 • Informe de previsión total de cobros e pagos.
 • Informes relativos a ventas e compras realizadas, stock de artículos, situación da tesorería...

Otros controles e funcións

 • Xestións ISO 9000: Evaluación de proveedores, definición de procesos de aprobación, xestión de non conformidades, estatísticas de incidencias e devolucións, firma electrónica, trazabilidade.
 • Conexión con archivo documental para partes de auditoría, calibración de máquinas, especificacións de producto...
 • Conciliación Bancaria con captura de extractos según Norma 43.
 • Administración de sistema: Xeneración e aplicación de perfís a usuarios, estabelecemento de niveles de privilexio, personalización de a qué datos acceder e/ou modificar. Informe e seguimiento de conexións: quén está conectado, a qué opcións entrou, qué rexistros modificou
 • Personalización de axudas.
 • Módulo de mailing e seguimento de xestións
 
Contabilidade 
 • Financieira, analítica e presupostaria.
 • O 99% dos asentos fanse de xeito automático dende xestión, polo que non esixe de grandes coñecementos contables.
 • Permite obter toda a documentación necesaria para presentar contas anauis e xerar os ficheiros dos modelos 340 e 347 para capturalos dende a aplicación da AEAT.
 • Permite consolidar a contabilidade de varias empresas.
 • Imputación de gastos e ingresos a diferentes departamentos da empresa.

E moito máis ...
 • Visión artificial: revolucionario sistema capaz de capturar información e introducila no sistema partindo do simple escaneo da factura ou albarán.
 • Terminais para control de stock en almacén por código de barras
 • Aplicacións de mobilidade para introducir partes de traballo dende un smartphone ou tablet, xestión de pedidos a obra, etc ...
 • ...
¿ Falamos ?

ct.galega

C/ Chantada, 177,Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora