Empresas_distribuidoras

ct.galega

Aplicación informática (ERP, CRM) desenvolvida baixo as últimas tecnoloxías de Windows especificamente para empresas distribuidoreas e pequenos/medianos almacéns, permitindo un control total nos procesos da compañía: CRM, orzamentos e ofertas, pedidos de clientes, reservas, trazabilidade en compras, loxísitca e picking, etiquetaxe, facturación, inventario e stocks, xestión de subministracións, xestión financeira, contabilidade ...
 
Ficheiros de artículos e kits
 
 • Actualización de prezos por bases externas (Datapac, Adibank...) e conexión coas principais bases de datos de construcción.
 • Xestión de stock normal, especial, reservado, libre e previsible.
 • Control de lotes, números de serie, garantías, caducidades e ubicacións.
 • Sistema multicódigo, xestión e edición de códigos de barras, asociación de códigos de proveedor, de fabricante.
 • Xestión de tasas Ecopila y Ecoraee e cálculos automáticos de éstas nos documentos do programa.
 • Xestión de artículos compuestos ou kits.
 
Compras

 • Xenera pedidos en función da selección automática da mellor oferta.
 • Pedidos a proveedores con posibilidade de doble codificación (a propia e a do proveedor), control de precios, ofertas, lotes de compra e pedidos mínimos.
 • Albaráns de compra, con entrada en almacén ou levando material directamente á obra.
 • Seguimientos e desviacións respecto a pedidos.
 • Recepción de facturas de suministros e gastos.
 • Con un simple clic compróbase a veracidade da factura, contabilízase, xestiona a tesorería e os impostos.
 • Pagarés e talóns, pago electrónico según Norma 34 e Confirming. Contabilización de pagos.
 
Ventas
 • Impresionante herramienta para la creación de orzamentos, recálculo, control e seguimiento dos mesmos.
 • Pedidos de cliente con xestión de erservas de stock
 • Trazabilidade multidireccional entre documentos (dende o balance contable ata a primeira visita ao cliente)
 • Formatos de impresión totalmente personalizables incluso polo usuario.
 • Xestión de precios e descontos por obras/clientes.
 • Impresión de todo tipo de documentos e envío por e-mail.
 • O apartado de ventas permite realizar todo tipo de documentos: albaranes, facturas directas e diferidas, partes internos, certificacións de obra, cuotas periódicas dos mantementos, devolucións, garantías...
 • Control de riscos e seguro de cobro.
 • Control de todo tipo de cobros e remesas según tódalas normas de la Asociación Española de Banca.
 • Pagos por compensación.
 • Xestión de comisións e incentivos.
 • Traspaso entre almacéns e inventarios.
 • Xestión de e-facturas.
 
Control de stock e inventario
 • Multialmacén y multiubicación
 • Control de stock libre e previsible
 • Xestión de mínimos e máximos. Cálculos de necesidades de compra
 • Xeneración de compras dende pedidos de clientes.
 
Estadísticas e informes
 • A aplicación conta con completas estadísticas e gráficas; además ten un potente módulo que permite diseñar íntegramente as súas propias estadísticas, informes yedocumentos.
 • Informe de previsión total de cobros e pagos.
 • Informes relativos a ventas e compras realizadas, stock de artículos, situación da tesorería...

Otros controles e funcións

 • Xestións ISO 9000: Evaluación de proveedores, definición de procesos de aprobación, xestión de non conformidades, estatísticas de incidencias e devolucións, firma electrónica, trazabilidade.
 • Conexión con archivo documental para partes de auditoría, calibración de máquinas, especificacións de producto...
 • Conciliación Bancaria con captura de extractos según Norma 43.
 • Administración de sistema: Xeneración e aplicación de perfís a usuarios, estabelecemento de niveles de privilexio, personalización de a qué datos acceder e/ou modificar. Informe e seguimiento de conexións: quén está conectado, a qué opcións entrou, qué rexistros modificou
 • Personalización de axudas.
 • Módulo de mailing e seguimento de xestións
 
Contabilidade 
 • Financieira, analítica e presupostaria.
 • O 99% dos asentos fanse de xeito automático dende xestión, polo que non esixe de grandes coñecementos contables.
 • Permite obter toda a documentación necesaria para presentar contas anauis e xerar os ficheiros dos modelos 340 e 347 para capturalos dende a aplicación da AEAT.
 • Permite consolidar a contabilidade de varias empresas.
 • Imputación de gastos e ingresos a diferentes departamentos da empresa.

E moito máis ...
 • Visión artificial: revolucionario sistema capaz de capturar información e introducila no sistema partindo do simple escaneo da factura ou albarán.
 • Terminais para control de stock en almacén por código de barras
 • Aplicacións de mobilidade para introducir partes de traballo dende un smartphone ou tablet, xestión de pedidos a obra, etc ...
 • ...
¿ Falamos ?
 

ct.galega

Corredoira 58 Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora
hp
 3cx
programación integral
redsertec