Empresas_distribuidoras

ct.galega
Aplicación informática desenvolta coa última tecnoloxía de Windows para empresas distribuidoras e pequenos/medianos almacéns permitindo un control total nos procesos da compañía: CRM, orzamentos e ofertas, pedidos de clientes, reservas, trazabilidad de compras, loxística e picking, etiquetaxe, facturación, inventario, stock, xestión de subministros, xestión financeira e contabilidade, entre outros.
 
Ficheiros de artículos e kits
 • Actualización de prezos por base externa (Datapac) e conexión coas principais bases de datos de construción
 • Xestión de stock normal, especial, reservado, libre e previsible.
 • Control de lotes, números de serie, garantías, caducidades e localizacións.
 • Sistema multicódigo, xestión e edición de códigos de barras, asociación de códigos de provedor e de fabricante.
 • Xestión de taxas Ecopila e Ecoraee. Cálculos automáticos destas nos documentos do programa.
 • Xestión de artigos compostos.
Compras
 • Xeración de pedidos en función da selección da mellor oferta.
 •  Crear pedidos a provedores con posibilidade de dobre codificación, control de prezos, ofertas, lotes e pedidos mínimos.
 • Elaboración de albaráns de compra con entrada en almacén ou entrega directa en obra.
 • Seguimento e desviación con respecto ao pedido.
 • Recepción de facturas de subministros e gastos.
 • Autenticación inmediata da veracidade das facturas e a súa contabilización.
 • Xestión de tesouraría e impostos.
 • Contabilización de pagos e elaboración de pagarés, pagos electrónicos segundo Norma34 e confirming.
Vendas
 • Creación de orzamentos, recálculos, control e seguimento dos mesmos.
 • Rexistro de avisos de reparación e partes de traballo.
 • Formatos de impresión personalizados.
 • Impresión de todo tipo de documentos e envío por correo electrónico.
 • Elaboración de albaráns, facturas directas e diferidas, partes internos, certificacións de obra, cotas periódicas dos mantementos, devolucións e garantías.
 • Control de risco e seguro de cobranza.
 • Rexistro de cobranzas e remesas segundo a normativa vixente.
 • Pagos por compensación.
 • Xestión de comisións e incentivos.
 • Traspaso entre almacéns e inventarios.
 • Xestión de e-facturas.
 
Control de stock e inventario
 • Control de varios almacéns e localizacións.
 • Control de stock libre e previsible.
 • Xestión de mínimos e máximos. Cálculos de necesidades de compra.
 • Xeración de compras desde pedidos de clientes.
 
Estadísticas e informes
 • Creación de esquemas estatísticos personalizados e documentos.
 • Elaboración de informes de previsión total de cobranzas e pagos.
 • Elaboración de informes relativos ás vendas e compras realizadas, stock de artigo ou situación de tesouraría, entre outros.

Otros controles e funcións

 • Xestiones  ISO 9000: avaliación de provedores, definición de procesos de aprobación, xestión de non conformidades, estatísticas de incidencias e devolucións, firma electrónica e trazabilidad.
 • Conexión con arquivo documental para partes de auditoría, calibración de máquinas e especificacións de produtos, entre outros.
 • Conciliación bancaria con captura de extractos segundo Norma43.
 • Administración de sistema: creación e aplicación de perfís de usuarios, establecemento de niveis de privilexio, personalización de acceso de datos. Informe e seguimento de conexións: quen está conectado, a que opción accedeu e que rexistros modificou.
 • Personalización de axudas.
 • Módulo de mailing e seguimento de xestións.
 
Contabilidade 
 • Financeira, analítica e orzamentaria.
 • Creación dos asentos contables de forma automática.
 • Acceso á documentación necesaria para presentar contas anuais e xerar ficheiros para os modelos 340 e 347 para a súa posterior captura desde a AEAT.
 • Imputación de gastos e ingresos a diferentes departamentos da empresa.

E moito máis ...
 • Visión artificial: sistema de captura de información para gravala no sistema a través do escaneo de documentos.
 • Terminais de control de stock en almacén por códigos de barras.
 • Aplicacións de mobilidade para introducir partes de traballo desde un smartphone ou tablet ou xestión de pedidos de obras, entre outros.

¿ Falamos ?
 

ct.galega

C/ Chantada, 177,Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora